skip to Main Content

Ανακοίνωση Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Αρήνης για τον τρόπο διεξαγωγής δικών από 1.06.2020 έως 15.07.2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ      19α /2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΗΝΗΣ

Απόστολος  Μπέης Ειρηνοδίκης

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

(α) Το άρθρο πρώτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.Οικ. 33202/28-05-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 2033/28-05-2020), που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30340/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ B΄ 1857/15-05-2020), με την οποία επαναλειτουργούν πλήρως τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας από τη Δευτέρα 01-06-2020.

(β) Το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 για την κύρωση α) της από 13-04-2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 01-05-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 104/30-05-2020).

(γ) Την ανάγκη εύρυθμης επαναλειτουργίας των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου  Αρήνης και ομαλής διεξαγωγής των ακροατηρίων, καθώς και αποφυγής συνωστισμού, ταλαιπωρίας και κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

(δ) Την υποχρέωση για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά προβλέφθηκαν στην από 25-05-2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και, ειδικότερα, αυτών που αφορούν τον εντός των αιθουσών και των εν γένει περίκλειστων χώρων ανώτατο αριθμό εισερχομένων (καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός μικρών αιθουσών στα 20 – 25 άτομα με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για μεγαλύτερες αίθουσες) και την τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων και

(ε) Το γεγονός ότι το Ειρηνοδικείο  Αρήνης διαθέτει μία αίθουσα ακροατηρίου και ότι πέριξ του χώρου της προαναφερθείσας αίθουσας υπάρχει εξωτερικός χώρος αναμονής στον ισόγειο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, ενώ οι λοιποί χώροι του ισογείου ορόφου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου, καταλαμβάνονται από τα γραφεία της Γραμματείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ότι:

Προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, Πληρεξουσίων Δικηγόρων, Διαδίκων) εντός του Ειρηνοδικείου  Αρήνης κατά το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και 15-07-2020, θα ισχύσουν τα κάτωθι αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δικών:

  1. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παρευρίσκονται μόνο οι παράγοντες της εκάστοτε εκδικαζόμενης υπόθεσης (Ειρηνοδίκης, Γραμματέας, Πληρεξούσιοι Δικηγόροι, Διάδικοι και Μάρτυρες), καθώς και τα πρόσωπα που μετέχουν στην αμέσως επόμενη εκδικαζόμενη υπόθεση. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν εκτός του χώρου του ακροατηρίου, ήτοι στο διάδρομο του ισογείου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου, θα προσέρχονται δε στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά εκδίκασης της υπόθεσής τους. Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός της αιθούσης του ακροατηρίου καθορίζεται σε είκοσι (20) άτομα. Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω θα παρευρίσκεται η επιμελήτρια  δικαστηρίων εκτός της αιθούσης του ακροατηρίου, η οποία και θα καθορίζει τον αριθμό και το ρυθμό εισόδου και εξόδου των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων.
  2. Μεταξύ των πληρεξουσίων δικηγόρων και των διαδίκων θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου, το ίδιο δε θα ισχύει και για όσους ευρίσκονται στις θέσεις του ακροατηρίου.
  3. Προς το σκοπό αποφυγής συνωστισμού μεγάλου αριθμού πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων δεν θα πραγματοποιείται προεκφώνηση των υποθέσεων. Εκάστη υπόθεση θα εκφωνείται κανονικά με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο/έκθεμα και θα παρευρίσκονται εντός του ακροατηρίου μόνο τα προαναφερθέντα στην περ. 1 άτομα. Παράλληλα, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα της προηγουμένης από τη δικάσιμο εργάσιμης ημέρας για την τυχόν ύπαρξη αιτημάτων συναινετικής αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης, για την πρόθεση ματαίωσης της υπόθεσης, καθώς και για την πρόθεση εξ εγγράφων συζήτησης της υποθέσεως, ώστε να προτιμηθεί η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων κατά την ώρα έναρξης εκφώνησης των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο/έκθεμα. Την προηγουμένη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα πρέπει να κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου το πινάκιο/έκθεμα εκάστης δικασίμου με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας και να αναρτηθεί τόσο έμπροσθεν του ακροατηρίου, όπου πρόκειται να συζητηθεί η υπόθεση, όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων του ισογείου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου.
  4. Για τις εκδικαζόμενες κατά το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και 15-09-2020 υποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 241 ΚΠολΔ. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί η αναβολή και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σημειούται ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκομιδή παραβόλου κατά το άρθρο 241 παρ. 3 ΚΠολΔ.

Περαιτέρω, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη μεσημβρινή ώρα της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος.

  1. Επιπλέον, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και συμφώνως με τα αναφερόμενα στην από 25.05.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου είναι τα εξής:

Α) Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους.

Β) Διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους.

Γ) Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων.

Δ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός μικρών αιθουσών στα 20–25 άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για μεγαλύτερες αίθουσες.

 

Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην είσοδο του Ειρηνοδικείου  Αρήνης και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.

 

Ζαχάρω  Ηλείας, 01-06-2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο  Αρήνης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΕΗΣ

 

Back To Top