skip to Main Content

Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Αρήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΗΝΗΣ

ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   40  / 2020

O  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩ  ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΗΣ, Ειρηνοδίκης

 

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

(α) Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.Οικ. 71342/06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020” (ΦΕΚ Β΄ 4899/06-11-2020).

(β) Την ανάγκη ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αρήνης Ζαχάρως Ηλείας, καθώς και της προάσπισης της δημόσιας υγείας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα το άρθρο 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ότι:

Για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως και 30-11-2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (νέα τακτική διαδικασία).
 2. Θα πραγματοποιούνται δίκες και θα συζητούνται πολιτικές υποθέσεις όσες δικάζονται με την τακτική ή οποιαδήποτε ειδική διαδικασία με την δυνατότητα  χωρίς εξέταση μαρτύρων/διαδίκων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 14.00 μ.μ. της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων απάντων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων/διαδίκων . Αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό και λόγω της φύσης κάποιων υποθέσεων αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου (αγωγές εκδικαζόμενες κατά τις ειδικές διατάξεις των μικροδιαφορών) κατά τις οποίες δύναται να παραστεί αυτοπρόσωπα ο διάδικος, δίνεται περαιτέρω η δυνατότητα στους διαδίκους και στους πληρεξουσίους δικηγόρους, να το δηλώνουν την ημέρα της δικασίμου και πριν την έναρξη της συνεδρίασης Η σχετική δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό κατάθεσης του δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Επισημαίνεται ότι εφόσον η δήλωση αυτή αποσταλεί εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων δικηγόρων απάντων των διαδίκων θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα/διαδίκου, και προς αποφυγή ερημοδικίας ή ματαίωσης, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους έγγραφα.

Γνωστοποιείται  η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ειρηνοδικείου Αρήνης η οποία είναι η εξής: [email protected] Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177/15-09-2020), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων, κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις 14.00 μ.μ. της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται εκ του πινακίου/εκθέματος με επιμέλεια του εκάστοτε ορισθέντος για τη συζήτηση αυτών Ειρηνοδίκη.

 1. Όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας αναστέλλονται (συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις των ν. 3869/2020 και 4605/2019).
 2. Δεν θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων πλην των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 1, αρ. 4, περ. 5β, υποπερ. Βδ της με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06-11-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/06-11-2020] Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), ήτοι μόνο οι δίκες που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των πληρεξούσιων δικηγόρων με τη Γραμματεία του παρόντος Ειρηνοδικείου την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ’ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
 4. Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές (προδικαστικοί ν. 3869/2010). Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων των ν. 3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος θα ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών.
 5. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ).
 6. Δεν αναστέλλονται οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης -αντίκρουσης, στην τακτική, στις ειδικές διαδικασίες και στη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων του ν. 3869/2010), καθώς επίσης και στην κατάθεση σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις υποθέσεις, που έχουν συζητηθεί έως και τις 06-11-2020.
 7. Θα πραγματοποιείται κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων, μικροδιαφορών, εκουσίας δικαιοδοσίας, αιτήσεων ν. 3869/2010, αιτήσεων ν. 4605/2019), αιτήσεων – κλήσεων υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε προ της 07ης-11-2020, καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα, καθημερινά και ώρες 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.. Έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος δύναται να καταθέσει μέχρι δύο (2) δικόγραφα καθημερινώς. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων αυτών θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της Γραμματείας, προκειμένου να καθορισθεί η ώρα προσέλευσης του εκάστοτε πληρεξουσίου δικηγόρου.
 8. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις.
 9. Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πρακτικών δημοσίευσης, αποκλειστικά και μόνο στους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, καθημερινά και ώρες 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.. και μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Προς αποφυγή συγχρωτισμού και άσκοπων μετακινήσεων συνίσταται η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου προκειμένου να ενημερωθούν για τη δημοσίευση ή μη της απόφασης που τους αφορά να γίνεται και αυτή κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία.
 10. Αναστέλλεται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων με εξαίρεση: 1) Τις ένορκες βεβαιώσεις σε υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας 2) Τις ένορκες βεβαιώσεις, που κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και 3)Τις ένορκες βεβαιώσεις για το κτηματολόγιο Οι παραπάνω ένορκες βεβαιώσεις θα λαμβάνονται μόνο κατόπιν κλήσεως την Τρίτη 24/11/2020 και ώρες 09.30 π.μ. – 11.00 π.μ. και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου από την προηγούμενη ημέρα. Σε περιπτώσεις που συντρέχει λόγος κατεπείγοντος για τη λήψη ενόρκου βεβαιώσεως σε έτερη, πλην των ανωτέρω οριζομένων, ημέρα, το κατεπείγον θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
 11. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείου και παροχής κληρονομητηρίων. Έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος δύναται να καταθέσει μέχρι δύο (2) αιτήσεις καθημερινώς.
 12. Επί του παρόντος, ωστόσο, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσής μας:

α) Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου και παροχής νομικής βοήθειας.

β) Δεν θα κατατίθενται πολιτικά ένδικα μέσα (εφέσεις – αναιρέσεις).

γ) Δεν θα κατατίθενται ποινικά ένδικα μέσα.

δ) Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας.

ε) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών.

στ) Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις τρίτων.

ζ) Δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια.

η) Δεν θα χορηγούνται απόγραφα.

θ) Δεν θα παραλαμβάνονται προγράμματα πλειστηριασμών.

 1. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών πάσης φύσεως που θα πραγματοποιούνται με τη φυσική παρουσία πολιτών ή πληρεξουσίων δικηγόρων στους χώρους του Ειρηνοδικείου, ενώ οι μοναδικές αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών που θα γίνονται δεκτές θα είναι όσες υποβάλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του αιτούντος/αιτούσας με τη γραμματεία του αρμοδίου τμήματος πιστοποιητικών για τον ορισμό ημέρας και ώρας προσέλευσης του αιτούντος/αιτούσας στο ως άνω τμήμα.
 2. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και πλην των περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προτρέπονται με την παρούσα τόσο οι πολίτες όσοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών να μην επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου εάν δεν παρίσταται έκτακτη ανάγκη και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού), προς το σκοπό καλύτερης εξυπηρέτησής τους και αποφυγής συνωστισμού.

 

Τέλος ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και συμφώνως με τα αναφερόμενα στην από 04-11-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούνται  για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου είναι τα εξής:

Α) Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, πληρεξουσίους δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου,

Β) Διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου.

Γ) Η είσοδος στα γραφεία των Δικαστών αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου  Αρήνης Ζαχάρως  Ηλείας θα γίνεται ανά ένα (1) άτομο μόνο και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Δ) Τήρηση κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων.

Ε) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα δεκαπέντε (15) άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού και απαγόρευση παρουσίας όρθιων ατόμων.

 

Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του  Ειρηνοδικείου  Αρήνης Ηλείας καθώς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.

 

Ζαχάρω Ηλείας, 09-11-2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Αρήνης Ζαχάρως  Ηλείας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top