skip to Main Content

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ειρηνοδικείου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 7/2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Μαρία Κωστούρου, Ειρηνοδίκης

Αφού λάβαμε υπόψη μας:
(α) Το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30340/15-05-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ B’ 1857/15-05-2020), που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την υπ’ αρ. Δ1/α/ΓΠ.οικ. 26804/25-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1588/25-04-2020), με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της εν μέρει προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων στο σύνολο της Επικρατείας για το χρονικό διάστημα από 16-05-2020 έως και 31-05-2020.
(β) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου τέταρτου της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και ότι τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ότι:

Α. Προκειμένου να τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προετοιμασία των γραφείων και των χώρων υποδοχής του Ειρηνοδικείου την Δευτέρα 18-05-2020 οι Γραμματείες όλων των τμημάτων (πλην του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων) δεν θα εξυπηρετούν κοινό και πληρεξούσιους Δικηγόρους. Η εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρεξούσιων δικηγόρων θα ξεκινήσει από την Τρίτη 19-05-2020 κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα.
Β. Για το χρονικό διάστημα από 19-05-2020 έως και 31-05-2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, ισχύουν τα κάτωθι:
1. Θα εκδικάζονται υποθέσεις χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης με την ισχύουσα έγγραφη διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4684/2020 και αποκλειστικά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των πληρεξούσιων δικηγόρων με τη Γραμματεία του παρόντος Ειρηνοδικείου την προηγούμενη ημέρα, κατά τα προβλεπόμενα στην από 27-04-2020 έγγραφη ανακοίνωσή μας.
2. Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
3. Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ’ ου.
4. Οι προσωρινές διαταγές (προδικαστικοί Ν. 3869/2010) θα ματαιωθούν και θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν με τηλεφωνική κλήτευση των διαδίκων, επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου και με επισημείωση της κλήτευσης εντός του φακέλου της δικογραφίας.
5. Θα πραγματοποιείται κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων, μικροδιαφορών, εκουσίας δικαιοδοσίας, αιτήσεων ν. 3869/2010, αιτήσεων ν. 4605/2019) καθημερινά και ώρες 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., ως ακολούθως: α) τα δικόγραφα τακτικής διαδικασίας, ασφαλιστικών μέτρων και μικροδιαφορών στα γραφεία 14 και 16 και β) τα δικόγραφα ειδικών διαδικασιών, εκουσίας δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των ν. 3869/2010 και 4605/2019) στα γραφεία 15 και 20. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων αυτών θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου.
6. Θα κατατίθενται δικόγραφα αιτήσεων – κλήσεων υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε προ της 13ης-03-2020, καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.
7. Δεν θα γίνονται δεκτές καταθέσεις αιτήσεων – κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας λόγω κορωνοϊού, ήτοι από 13-03-2020 και εφεξής, μέχρι να διευκρινιστεί ο τρόπος προσδιορισμού των υποθέσεων αυτών με νομοθετική ρύθμιση. Για τις ανωτέρω υποθέσεις θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Σημειούται ότι για τις υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας που ματαιώθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν θα κατατίθενται αιτήσεις – κλήσεις επαναφοράς τους, καθόσον οι σχετικές υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν.
8. Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πρακτικών δημοσίευσης.
9. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών πάσης φύσεως αποκλειστικά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.
Επί του παρόντος, ωστόσο, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσής μας:
1. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αιτήσεις αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείου και παροχής κληρονομητηρίων.
2. Δεν θα κατατίθενται πολιτικά ένδικα μέσα (εφέσεις – αναιρέσεις).
3. Δεν θα κατατίθενται ποινικά ένδικα μέσα.
4. Ενόψει της συνεχιζόμενης αναστολής των προθεσμιών δικαστικών και νομίμων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, δεν θα λειτουργήσει η Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για την κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και αξιολόγησης αποδείξεων, καθώς και το κλείσιμο των φακέλων για όλες τις υποθέσεις όλων των διαδικασιών, ήτοι για όλες τις υποθέσεις της (παλαιάς και νέας) τακτικής διαδικασίας, των ειδικών διαδικασιών και της εκουσίας δικαιοδοσίας, για τις οποίες οι προθεσμίες για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων δεν είχαν συμπληρωθεί έως τις 13-03-2020 και, συνεπώς, εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή έως και τις 31-05-2020.
5. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας.
6. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών και δεν θα πραγματοποιείται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας δημοσίευση κατατεθειμένων προ της 13ης-03-2020 διαθηκών.
7. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις τρίτων.
8. Δεν θα λαμβάνονται ένορκες βεβαιώσεις, πλην των ενόρκων βεβαιώσεων για το κτηματολόγιο που θα διενεργούνται κάθε Τετάρτη ώρες 09.00 π.μ. – 11.00 π.μ. και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου από την προηγούμενη ημέρα.
9. Δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια.
10. Δεν θα χορηγούνται απόγραφα.
11. Δεν θα παραλαμβάνονται προγράμματα πλειστηριασμών.
Επίσης ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και συμφώνως με τα αναφερόμενα στην από 24-04-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου είναι τα εξής:
1) Οι μεταβαίνοντες και παραμένοντες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στα γραφεία του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας να φορούν οπωσδήποτε προστατευτική μάσκα
2) Η είσοδος στα γραφεία των Δικαστών αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας να γίνεται ανά ένα (1) άτομο και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο και
3) Να τηρείται απαρέγκλιτα εντός των αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και ο αριθμός ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τ.μ.
Αντίγραφο της παρούσας όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας και στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Ηλείας καθώς και κοινοποίηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.

Πύργος 18-05-2020
Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πύργου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Μαρία Κωστούρου

Back To Top