skip to Main Content

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Πύργου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  33   /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Μαρία Κωστούρου, Ειρηνοδίκης

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

(α) Το με αριθμό οικ ΥΓ56/02-10-2020 έγγραφο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης (ΑΔΑ: Ψ467Ω-ΥΟΞ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

(β) Τη με αριθμό   32  /13-10-2020 Πράξη μας, περί ορισμού συντονίστριας  κορωνοϊού COVID-19 και αναπληρώτριας αυτής.

(γ) Τη με αριθμό 30/16-09-2020 Πράξη – Ανακοίνωσή μας και

(δ) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας και περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ότι:

 1. Σύμφωνα με τη με αριθμό 32 /13-10-2020 Πράξη μας ορίζονται:

Α) Συντονίστρια διαχείρισης κορωνοϊού COVID-19 η δικαστική υπάλληλος Ιωάννα Σωτηροπούλου, Προϊσταμένη  Τμήματος του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας, αρ. τηλ. 26210 22053, 6979225724, e-mail: [email protected]com

Β) Αναπληρώτρια συντονίστρια διαχείρισης η δικαστική υπάλληλος Μαρία Φλούδα, Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας, αρ. τηλ. 26210 22053, 6907397529, e-mail: [email protected]

 

 1. Η συντονίστρια και η αναπληρώτρια συντονίστρια μεριμνούν:
 2. i) Για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας
 3. ii) Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας και

iii) Για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας καθώς και για το κοινό.

 

 1. Tην υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, πληρεξουσίους δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων), γραφείων και λοιπών χώρων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης ασπίδας προστασίας προσώπου, αυτή θα πρέπει να προσφέρει πλήρη κάλυψη του προσώπου, ενώ ασπίδες προσώπου που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και τη μύτη αποκλείονται.

 

 1. Οι εισερχόμενοι στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αυτού θα φορούν μη ιατρική (προστατευτική) μάσκα και θα κάνουν χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων που έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση αυτή, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους αυτούς, του προσώπου που δεν φέρει μη ιατρική (προστατευτική) μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου.

 

 1. Η είσοδος στα γραφεία των Δικαστών αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας θα γίνεται ανά ένα (1) άτομο μόνο και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 1. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στον προθάλαμο και στους διαδρόμους του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας ατόμων πέραν του ανωτέρω επιτρεπόμενου αριθμού.

 

 1. Στα ακροατήρια του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας θα καθορίζεται από τον εκάστοτε διευθύνοντα τη συνεδρίαση δικαστή ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός εισερχομένων και παρευρισκομένων, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τον αριθμό των είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων (αναλόγως της χωρητικότητας της αιθούσης), ενώ απαγορεύεται η παρουσία ορθίων ατόμων.

 

 1. Θα τηρείται απαρέγκλιτα εντός των αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου. Παραμένει, όμως, η υποχρέωση εισόδου ανά ένα άτομο σε κάθε χώρο γραφείου του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας.

 

 1. Συνίσταται προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού η χρήση ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων προς διεκπεραίωση εργασιών από τους πληρεξουσίους δικηγόρους και διαδίκους.

 

 1. Ο ανώτατος αριθμός εισερχομένων στους χώρους του Ειρηνοδικείου Ηλείας δεν θα υπερβαίνει την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τ.μ.

 

 1. Οι εισερχόμενοι στους χώρους του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας αδιακρίτως θα δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς τους στον αρμόδιο υπάλληλο κατά την είσοδό τους στο αντίστοιχο χώρο γραφείου του. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται από τον Γραμματέα του κάθε γραφείου βιβλίο προσερχομένων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση πιθανού κρούσματος.

 

 1. Η διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 θα ακολουθεί τις οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 1. Σε περίπτωση που κάποιος δικαστικός υπάλληλος ή δικαστής εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με την ίωση (π.χ. πυρετός, κεφαλαλγία, συνάχι, μυαλγίες, κόπωση, διάρροια, εμετός, απώλεια όσφρησης ή και γεύσης) υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Συντονίστρια ή σε περίπτωση απουσίας της την Αναπληρώτρια αυτής, προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υγειονομικό πρωτόκολλο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

 1. Σε περίπτωση που κάποιος δικηγόρος εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με την ίωση (π.χ. πυρετός, κεφαλαλγία, συνάχι, μυαλγίες, κόπωση, διάρροια, εμετός, απώλεια όσφρησης ή και γεύσης) υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και δη με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω του οικείου δικηγορικού συλλόγου του, τη Συντονίστρια ή σε περίπτωση απουσίας της την Αναπληρώτρια αυτής, προκειμένου να ακολουθηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο.

 

 1. Η ίδια υποχρέωση ενημέρωσης της Συντονίστριας ή σε περίπτωση απουσίας της Αναπληρώτριας αυτής υφίσταται και για κάθε άλλο πρόσωπο και ιδίως για αστυνομικό υπάλληλο που πιθανότατα έχει για υπηρεσιακούς λόγους (μεταφορά δικαστή σε τόπο όπου πρόκειται να διεξαχθεί κατ’ οίκον έρευνα κλπ.) επισκεφθεί τους χώρους του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω των οικείων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών.

 

 1. Τα ανωτέρω μέτρα θα αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας και στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Ηλείας, καθώς και να κοινοποιηθεί στους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους καθώς και στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.

Στους δε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους θα κοινοποιηθεί επίσης και το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πύργος Ηλείας, 13-10-2020

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 Μαρία Κωστούρου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Back To Top